مفتول های کم کربن با پوشش گالوانیزه به دلیل انعطاف پذیری مناسب و خوب و همچنین فرم پذیری مناسب از کاربردهای بسیار زیادی برخوردار است. به دلیل پوشش روی به کار رفته در این نوع مفتول ها، مقاومت به خوردگی مناسبی داشته و برای کاربرد در مواردی که نیاز به مقاومت به خوردگی بوده مناسب است.

  • پانل های ساختمانی
  • توری بافی، سیم خاردار
  • زنجیر
  • صنایع کشاورزی
  • فنس
  • میخ و گیره کاغذ
ASTM A641, ASTM A817
BS EN 10244-1,2

استاندارد تولید:

Hard (MPa)Medium (Mpa)Soft  (Mpa)Wire Diameter (mm)
620-825485-690Max. 515d < 2.00
585-795485-655Max. 5152.0-2.5
550-760450-620Max. 4852.5-4.7
515-750415-585Max. 4854.7 – and above

1- قطر: 6.00-1.85 میلی متر

2- استحکام کششی

3- پوشش گالوانیزه

کلاس های مختلف پوشش براساس استانداردهای بین المللی و الزامات مشتریان :

Class 5Class 5Class BClass 4Class 3 or AClass 1ASTM A641
Type IIIclass 100Type IIIclass 60Type IIclass 5Type IIclass 4Type IIclass 3Type IASTM A817
Class A×3Class DClass CClass BClass ABClass ABS EN 10244-2

 

Coil Weight (kg)Outer Diameter (mm)Inner Diameter (mm)Wire Diameter(mm)
80-4007005001.85-6.0